Shapes

สัญลักษณ์ต่างๆ ของ Flowgorithm

สัญลักษณ์ Assignment

 • กระบวนการทำงานของ Assignment
 • สัญลักษณ์ Assignment ใช้เพื่อเก็บผลของการคำนวนลงไปในตัวแปร โดยมีสัญลักษณ์ดังนี้

ผังงานการทำงานของ สัญลักษณ์ Assignment

 • ประกาศตัวแปร 2 ตัว area(พื้นที่) และ radius จากนั้นใช้ตัวแปร Assignment แล้วตั้งค่าของradius เป็น 7 สุดท้ายแล้วจะคำนวนผลลัพธ์ออกมา

สัญลักษณ์ BreakPoint

 • กระบวนการทำงานของ Break Point
 • สัญลักษณ์ Break Point จะทำการหยุดการทำงานของโปรแกรมชั่วคราว โดยมีสัญลักษณ์ดังนี้

ผังงานการทำงานของ สัญลักษณ์ Break Point

 • สร้างตัวแปรที่มีชื่อว่า ‘Value’ และกำหนดค่าเป็น 12 จากนั้นกระบวนการทำงานจะพบกับตัว Break Point ที่จะมาหยุดการทำงานของโปรแกรม

สัญลักษณ์ Call

 • กระบวกการทำงานของสัญลักษณ์ Call
 • สัณลักษณ์ Call จะทำการแปลงข้อมูลที่ควบคุมอยู่ผ่านฟังก์ชั่นที่เรียกว่า ‘arguments’ โดยมีสัญลักษณ์ดังนี้

ผังการทำงานของ สัญลักษณ์ Call

 • ภาพแรกฟังก์ชั่นจะดำเนินการเรียกฟังก์ชั่น ‘Greeting’
 • ภาพที่สองเมื่อโปรแกรมเริ่มดำเนินการสัญลักษณ์อันแรกจำทำการเรียกฟังก์ชั่นทักทายแล้วหลังจากนั้นจะทำการส่งค่าออกมาเป็น “Hello” แล้วมันจะเรียกกลับตัวหลักแล้วก็จะส่งตัวสุดท้ายที่คือ “Goodbye” ออกมา

สัญลักษณ์ Comment

 • กระบวนการทำงานของสัญลักษณ์ Comment
 • สัญลักษณ์ Comment ตัวนี้ไม่มีผลอะไรกับตัวของโปรแกรมโดยตัวสัญลักษณ์Commentนี้ใช้เพื่อบอกข้อมูลที่เกี่ยวกับการทำงาน ของลูปหรือระบบในขั้นตอนนั้น โดยมีสัญลักษณ์ดังนี้

ผังการทำงานของ สัญลักษณ์ Comment

 • ใช้แสดงความคิดเห็นระหว่างสองสัญลักษณ์แต่จะไม่มีผลอะไรกับโปรแกรมทั้งนั้น

สัญลักษณ์ Declare

 • กระบวนการทำงานของสัญลักษณ์ Declare
 • สัญลักษณ์ Declare นั้นจะทำการสร้าง Variables และ Arrayและใช้ในการเก็บข้อมูลในขณะที่โปรแกรมกำลังทำงานและยังสามารถที่จะประกาศตัวแปรได้อีกหลายตัวโดยใช้เครื่องหมายจุลภาคในการแยก ” . ” โดยมีสัญลักษณ์ดังนี้

ผังการทำงานของ สัญลักษณ์ Declare

 • ในตัวอย่าง declare จะทำการสร้างสอง Variablesคือ ‘area’ และ ‘radius’ จากนั้นใช้ Assignment กำหนดค่าเป็น 7 และก็คำนวนออกมาแล้วเอาผลลัพธ์ไปไว้ใน area

สัญลักษณ์ Do

 • กระบวนการทำงานของสัญลักษณ์ Do
 • สัญลักษณ์ Do นั้น จะมีการทำงานที่คล้ายกับ สัญลักษณ์ White ยกเว้นว่า Do นั้นจะต้องดำเนินการอย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนถึงจะเริ่มตรวจสอบได้ โดยมีสัญลักษณ์ดังนี้

ผังการทำงานของ สัญลักษณ์ Do

 • ตามตัวอย่างจะโชว์สัญลักษณ์ Do จะยอมรับเฉพาะค่าที่ผ่านการตรวจสอบแล้วซึ่งมีค่ามากกว่า 0 แต่น้อยกว่า 110

สัญลักษณ์ For

 • กระ