Research

ปี พ.ศ. 2563

ระบบการจัดการถังขยะอัจฉริยะ
SMART TRASH MANAGEMENT SYSTEM

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาสร้างระบบการจัดการถังขยะอัจฉริยะ โดยทำการพัฒนา ระบบการวัดปริมาณขยะภายในถังขยะด้วยการใช้คลื่นอัลตร้าโซนิค ระบบรายงานข้อมูลไปยังเครื่องแม่ข่าย ระบบเแสดงปริมาณขยะและระบุตำแหน่งถังขยะผ่านบริการ HTTP และระบบแจ้งเตือนขยะเต็มถังด้วย Line Notify

ปี พ.ศ. 2562

ออกแบบและจัดทำต้นแบบระบบทดสอบขับรถภาคปฏิบัติ ด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Driving) ภายใต้โครงการประกวดการออกแบบแนวคิดการพัฒนาระบบการทดสอบ ขับรถภาคปฏิบัติติ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Driving) และภายใต้ผลผลิตกิจกรรมและแผนการใช้จ่ายเงินของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) กรมการขนส่งทางบก

โครงการ ความร่วมมือระหว่างกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคมกับสำนักงานคณะกรรมการุการอาชีวศึกษา ดำเนินการโดย สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา และสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ปี พ.ศ. 2560

ได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการความร่วมมือเพิ่มมูลค่าสิ่งประดิษฐ์สู่การใช้ประโยชน์ (co-funding) ดำเนินการวิจัย เรื่อง การพัฒนาคอมพิวเตอร์ตัวจิ๋วสำหรับนักประดิษฐ์ตัวน้อย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

งานวิจัย เรื่อง การสร้างและพัฒนาเครื่องเพิ่มความชื้นอัติโนมัติสำหรับห้องที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ตีพิมพ์ในงานประชุมสัมมนาและนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ระดับชาติ ครั้งที่ 5 ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ได้รับทุนอุดหนุนการ โครงการ Research Innovation Network (RIN-60)
โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ปี พ.ศ.2558

ได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการความร่วมมือเพิ่มมูลค่าสิ่งประดิษฐ์สู่การใช้ประโยชน์ (co-funding) ดำเนินการวิจัย เรื่อง การสร้างและทดสอบประสิทธิภาพเครื่องคั่วเมล็ดกาแฟ ขนาด 1 กิโลกรัม ด้วยก๊าซแอลพีจี

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา