Programming Basic

รายละเอียดเนื้อหาวิชา

1 – ระบบคอมพิวเตอร์และภาษาที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์
2 – หลักการและขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม
3 – รูปแบบการเขียนโปรแกรมและการเตรียมเครื่องมือสำหรับพัฒนาโปรแกรม
4 – ภาษาไพธอน ชนิดข้อมูล ตัวแปร และตัวดำเนินการ
5 – คำสั่งรับข้อมูลและแสดงผลข้อมูล
6 – การเขียนโปรแกรมแบบเรียงลำดับ
7 – การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข
8 – การเขียนโปรแกรมแบบทําซ้ำ
9 – การเขียนโปรแกรมแบบการรวมกลุ่มข้อมูล
10 – การสร้างและเรียกใช้งานฟังก์ชั่น
11 – การทดสอบและแก้ไขข้อผิดพลาด
12 – เขียนเอกสารคู่มือการใช้งานโปรแกรม