Interger


เลขจำนวนเต็มทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นเลขจำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มศูนย์และจำนวนเต็มลบ ซึ่งเลขจำนวนเต็มเหล่านี้ สามารถนำไปคำนวณได้ ตัวอย่าง เช่น 100, 56,0, -20

Pineapple

Real


ชนิดข้อมูลจริงสามารถเก็บตัวเลขใดก็ได้ทั้งจํานวนเต็มและจํานวนที่มีค่าเศษส่วน ในหลายภาษาสิ่งนี้เรียกว่า "ดับเบิล" หลังจากมาตรฐานการใช้งานที่เรียกว่า "จุดลอยตัวที่มีความแม่นยําแบบดับเบิล

Pineapple

String


ชนิดข้อมูลสตริงใช้เพื่อเก็บข้อมูลที่เป็นข้อความ ซึ่งรวมถึงคำ จดหมาย หรือสิ่งอื่น ๆ ที่คุณจะส่งเป็นข้อความ ในการเขียนโปรแกรม ข้อความจะถูกคั่นด้วยเครื่องหมายคำพูดคู่

Pineapple

boolean


ชนิดข้อมูลบูลีนสามารถจัดเก็บ "จริง" หรือ "เท็จ" เหล่านี้เป็นพื้นฐานของการตัดสินใจในโปรแกรมคอมพิวเตอร์

Pineapple