Input


การทำงานของโปรแกรม


Pineapple สัญลักษณ์ Input คือคําสั่งป้อนข้อมูลจะอ่านค่าจากแป้นพิมพ์และเก็บผลลัพธ์ไว้ในตัวแปร

ตัวอย่าง


Pineapple ตัวอย่างของ Input คือสร้างตัวแปรสองตัวแปร: 'area' และ 'radius' จากนั้นใช้ Input Statement เพื่ออ่านรัศมีจากแป้นพิมพ์ คำสั่งผลลัพธ์สุดท้ายจะแสดงผลลัพธ์

คำตอบ


Pineapple