If


การทำงานของโปรแกรม


Pineapple สัญลักษณ์ If คือจะตรวจสอบนิพจน์ จากนั้นรันสาขาจริงหรือเท็จตามผลลัพธ์

ตัวอย่าง


Pineapple ตัวอย่างของ If ประกาศจำนวนเต็มที่เรียกว่า 'อายุ' จากนั้นจะอ่านอายุจากแป้นพิมพ์ สุดท้าย คำสั่ง if จะตรวจสอบว่าอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 18 จากนี้ จะแสดง "ขออภัย ยังไม่ถึง" หรือแสดง "ไปลงคะแนน!

คำตอบ


Pineapple