Do


การทำงานของโปรแกรม


Pineapple สัญลักษณ์ Do คือคล้ายกับ while Loop ยกเว้นว่าบล็อกของคำสั่งจะถูกดำเนินการอย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนที่จะตรวจสอบการทำงาน

ตัวอย่าง


Pineapple ตัวอย่าง จะแสดงคำสั่ง Do ซึ่งรับเฉพาะอายุที่ถูกต้องเป็นข้อมูลป้อนเข้า มันจะวนซ้ำในขณะที่ตัวแปร 'อายุ' น้อยกว่า 0 หรือมากกว่า 110

คำตอบ


Pineapple