Assignment


การทำงานของโปรแกรม


Pineapple สัญลักษณ์ของ Assignment ใช้ในการเก็บผลลัพธ์ของการคำนวนลงในตัวแปร

ตัวอย่าง


Pineapple ตัวอย่างของ Assignment ประกาศตัวแปรสองตัว: area (ซึ่งเก็บจำนวนจริง) และรัศมี (ซึ่งเก็บจำนวนเต็ม) จากนั้นใช้ Assignment Statement เพื่อตั้งค่า 'รัศมี' เป็น 7 สุดท้ายจะคำนวณพื้นที่ของวงกลมและเก็บผลลัพธ์ไว้ใน 'area'

คำตอบ


Pineapple