Basics

DataTypes

 • ชนิดข้อมูล Integer เป็นหนึ่งในประเภทที่ใช้บ่อยที่สุดในการเขียนโปรแกรม จำนวนเต็มสามารถเก็บจำนวนเต็มบวกหรือลบได้ แต่ไม่สามารถเก็บค่าเศษส่วนได้ จึงสามารถเก็บค่าต่างๆ ได้ เช่น 5, 42, 1947 แต่ไม่สามารถเก็บค่าตัวเลข เช่น 3.2, 4.5 เป็นต้น
 • หน้าต่างตัวแปรจะแสดงข้อมูล Integer เป็นสีน้ำเงิน
 • ชนิดข้อมูล Real สามารถเก็บตัวเลขใดๆ ก็ได้ ทั้งจำนวนเต็มและจำนวนที่มีค่าเศษส่วน ในหลายภาษา นี่เรียกว่า “Double” หลังจากมาตรฐานการใช้งานที่เรียกว่า “double-precision floating point”
 • หน้าต่างนาฬิกาแปรผันจะแสดงจำนวนจริงเป็นสีม่วง
 • ชนิดข้อมูล String ใช้เพื่อเก็บข้อมูลที่เป็นข้อความ ซึ่งรวมถึงคำ จดหมาย หรือสิ่งอื่น ๆ ที่คุณจะส่งเป็นข้อความ ในการเขียนโปรแกรม ข้อความจะถูกคั่นด้วยเครื่องหมายคำพูดคู่ ตัวอย่างเช่น “PSP,GAME”, “computer” และ “Year 2001” เป็นข้อมูล String ทั้งหมด
 • หน้าต่างตัวแปรจะแสดงข้อมูล String เป็นสีแดง
 • ชนิดข้อมูล Boolean สามารถจัดเก็บ “จริง” หรือ “เท็จ” เหล่านี้เป็นพื้นฐานของการตัดสินใจในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 • หน้าต่างตัวแปรจะแสดงข้อมูล Boolean เป็นสีเขียว

Identifiers

กฎการตั้งชื่อ

 • ทุกครั้งที่คุณกำหนดฟังก์ชันหรือตัวแปร จะมีชื่อเฉพาะที่เรียกว่า “identifier” เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวระบุสับสนกับรายการอื่นในนิพจน์ ตัวระบุต้องเป็นไปตามหลักการตั้งชื่อ ภาษาการเขียนโปรแกรมทุกภาษามีหนึ่งภาษาและมีความสอดคล้องกันในแต่ละภาษา

ใน Flowgorithm ต้องระบุตามกฎต่อไปนี้

 • จำเป็นที่จะต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษร
 • หลังตัวอักษรตัวแรกเสร็จสามารถที่จะระบุตัวอักษรหรือตัวเลขเพิ่มเติมได้
 • ไม่สามารถมีช่องว่างได้
 • ไม่สามารถที่จะใช้คำที่Flowgorithmสงวนไว้ได้

ข้อควรระวัง

 • ภาษาเช่น Visual Basic และ ภาษา C ยังได้รับอนุญาติให้ใช้เครื่องหมาย ” __ ” แต่ตัวของ Flowgorithm นั้นไม่อนุญาติให้ใช้งานได้
 • ตัวที่ใช้ในการระบุนั้นจะต้องเป็นตัวใหญ่เท่านั้น

ตัวอย่าง

ตัวระบุที่ถูกต้องหมายเหตุ
Xตัวแรกนั้นต้องระบุเป็นตัวอักษรเท่านั้น
คำนาม2สามารถที่จะใช้ตัวเลขหลังตัวอักษรตัวแรกได้

Keyword

คำอธิบาย

 • ภาษาในเขียนโปรแกรมมักใช้คำต่างๆ เช่น “class” “public” และ “if” เพื่อให้อ่านง่าย บ่อยครั้ง สิ่งเหล่านี้ทับซ้อนกับแบบแผนการตั้งชื่อที่ใช้ตัวระบุ ดังนั้น ในกรณีเหล่านี้ คำว่า “reserved” ไม่สามารถใช้เป็นตัวระบุได้ ภาษาโปรแกรมหลายภาษายังกำหนดฟังก์ชันและค่าคงที่อื่นๆ ไว้ล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ได้

คำสงวน

 • ใน Flowgorithm มีคำสงวนเพียงไม่กี่คำที่สามารถใช้ในนิพจน์ได้
andfalsemodnotorpitrue

Keywords Data Type

 • เพื่อป้องกันความสับสน ระบบจึงไม่อนุญาติให้ใช้ชื่อของประเภทข้อมูลเหล่านี้ได้
booleanintegerrealstring

คำที่ไม่อนุญาติให้ใช้ในฟังก์ชันได้

abscosrandomtantostring
arccosintsgntochartoreal
arcsinlensintocode
arctanlogsizetofixed
charlog10sqrttointeger

คำสวงนที่สามารถใช้ได้ในอนาคต

Flowgorithm รุ่นใหม่อาจจะสามารถใช้คำสงวนเหล่านี้ได้

arccoshcosh
arcsinhsinh
arctanhtanh