syllabus Programming

Programming Basic

โครงการสอน

ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 3 หน่วยกิต จำนวน 4 ชั่วโมง/สัปดาห์

รหัสวิชา 30900-0002 ชื่อวิชา หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ผู้สอน นายธฤต ไชยมงคล

1. จุดประสงค์รายวิชา

1. เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบอัลกอริทึมและเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

2. ออกแบบอัลกอริทึมและเขียนโปรแกรมประยุกต์ขนาดเล็ก ด้วยภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการศึกษาเรียนรู้/การปฏิบัติงานด้วยความประณีตเรียบร้อย มีระเบียบ วินัย อดทน มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความรอบคอบและปลอดภัย 

2. สมรรถนะของรายวิชา

  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการออกแบบอัลกอริทึมและเขียนโปรแกรมพื้นฐาน 

2. เขียนโปรแกรมประยุกต์ขนาดเล็ก ด้วยภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

3. คำอธิบายรายวิชา(เดิม)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม การออกแบบอัลกอริทึมรูปแบบการเขียนโปรแกรม การเขียนโฟลว์ชาร์ตและคำสั่งเทียม การติดตั้งซอฟต์แวร์สำหรับพัฒนาโปรแกรม ชนิดข้อมูล และตัวแปร ตัวดำเนินการ คำสั่งการรับข้อมูลและการแสดงผล การเขียนโปรแกรมแบบเรียงลำดับ การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข การเขียนโปรแกรมแบบทําซ้ำ การทดสอบโปรแกรม การแก้ไขข้อผิดพลาด ข้อมูลแบบอาร์เรย์ การสร้างและเรียกใช้งานฟังก์ชั่น

4. คำอธิบายรายวิชา(ปรับปรุง)

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และภาษาที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์หลักการและขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม การออกแบบอัลกอริทึม รูปแบบการเขียนโปรแกรม การเขียนโฟลว์ชาร์ตและคำสั่งเทียม การติดตั้งซอฟต์แวร์สำหรับพัฒนาโปรแกรม ชนิดข้อมูล และตัวแปร ตัวดำเนินการ คำสั่งการรับข้อมูลและการแสดงผล การเขียนโปรแกรมแบบเรียงลำดับ การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข การเขียนโปรแกรมแบบทําซ้ำ การทดสอบโปรแกรม การแก้ไขข้อผิดพลาด ข้อมูลแบบการรวมกลุ่มข้อมูล การสร้างและเรียกใช้งานฟังก์ชั่น

          ปฏิบัติงาน การวิเคราะห์ปัญหา เขียนขั้นตอนการแก้ปัญหา ออกแบบอัลกอริทึม เขียนโค๊ดเทียม เขียนผังงาน การเตรียมเครื่องมือสำหรับพัฒนาโปรแกรม