syllabus Programming

Programming Basic

โครงการสอน

ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 3 หน่วยกิต จำนวน 4 ชั่วโมง/สัปดาห์

รหัสวิชา 30900-0002 ชื่อวิชา หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ผู้สอน นายธฤต ไชยมงคล

1. จุดประสงค์รายวิชา

1. เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบอัลกอริทึมและเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

2. ออกแบบอัลกอริทึมและเขียนโปรแกรมประยุกต์ขนาดเล็ก ด้วยภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการศึกษาเรียนรู้/การปฏิบัติงานด้วยความประณีตเรียบร้อย มีระเบียบ วินัย อดทน มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความรอบคอบและปลอดภัย 

2. สมรรถนะของรายวิชา

  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการออกแบบอัลกอริทึมและเขียนโปรแกรมพื้นฐาน 

2. เขียนโปรแกรมประยุกต์ขนาดเล็ก ด้วยภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

3. คำอธิบายรายวิชา(เดิม)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม การออกแบบอัลกอริทึมรูปแบบการเขียนโปรแกรม การเขียนโฟลว์ชาร์ตและคำสั่งเทียม การติดตั้งซอฟต์แวร์สำหรับพัฒนาโปรแกรม ชนิดข้อมูล และตัวแปร ตัวดำเนินการ คำสั่งการรับข้อมูลและการแสดงผล การเขียนโปรแกรมแบบเรียงลำดับ การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข การเขียนโปรแกรมแบบทําซ้ำ การทดสอบโปรแกรม การแก้ไขข้อผิดพลาด ข้อมูลแบบอาร์เรย์ การสร้างและเรียกใช้งานฟังก์ชั่น

4. คำอธิบายรายวิชา(ปรับปรุง)

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และภาษาที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์หลักการและขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม การออกแบบอัลกอริทึม รูปแบบการเขียนโปรแกรม การเขียนโฟลว์ชาร์ตและคำสั่งเทียม การติดตั้งซอฟต์แวร์สำหรับพัฒนาโปรแกรม ชนิดข้อมูล และตัวแปร ตัวดำเนินการ คำสั่งการรับข้อมูลและการแสดงผล การเขียนโปรแกรมแบบเรียงลำดับ การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข การเขียนโปรแกรมแบบทําซ้ำ การทดสอบโปรแกรม การแก้ไขข้อผิดพลาด ข้อมูลแบบการรวมกลุ่มข้อมูล การสร้างและเรียกใช้งานฟังก์ชั่น

          ปฏิบัติงาน การวิเคราะห์ปัญหา เขียนขั้นตอนการแก้ปัญหา ออกแบบอัลกอริทึม เขียนโค๊ดเทียม เขียนผังงาน การเตรียมเครื่องมือสำหรับพัฒนาโปรแกรม

ปฏิบัติงาน เขียนโปรแกรมรับและแสดงผลข้อมูล เขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข เขียนโปรแกรมแบบทําซ้ำ เขียนโปรแกรมแบบการรวมกลุ่มข้อมูล สร้างและเรียกใช้งานฟังก์ชั่น ด้วยภาษาไพธอน ทดสอบโปรแกรม แก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม และเขียนเอกสารคู่มือการใช้งานโปรแกรม

 1. วิธีการเรียนการสอน
  1. การบรรยาย 70 %
  2. การฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน กิจกรรม/รายงาน 30 %
 2. เกณฑ์การวัดและประเมินผล คะแนนภาคปฏิบัติ (โครงงาน/กิจกรรม) 30 %
  – ใบปฏิบัติงานจำนวน 14 ใบ [20]
  – โครงงานเดี่ยวจำนวน 1 โครงงาน [10] คะแนนภาคทฤษฎี 50 %
  – การสอบวัดประเมินผล 5 ครั้ง คะแนนจิตพิสัยและเวลาเรียน 20 %
  – เวลาเรียน [ป่วย ,สาย ,ลา ,ขาด ]
  – จิตพิสัย [ความรับผิดชอบ ,ขยัน ,อดทน,สมุดจด]
  รวมคะแนนตลอดภาค 100 %

เกณฑ์การประเมินผล

 1. นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดการจัดการเรียนการ
  สอน 1 ภาคเรียนมี 18 สัปดาห์ เรียน 5 คาบ/สัปดาห์ รวม 90 คาบ ร้อยละ 80 คิดเป็น 72*80% = 72 คาบ นักศึกษาสามารถขาดเรียนได้ 72-90 = 18 คาบ คือ 3 ครั้งเท่านั้น
 2. นักศึกษาที่มีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 จะได้ผลการเรียนเป็น ขร. จากนั้นจะทำการประเมิน
  ตามคะแนนที่ได้รับดังนี้
  คะแนน 80 – 100 ได้เกรด 4
  คะแนน 75 – 79 ได้เกรด 3.5
  คะแนน 70 – 74 ได้เกรด 3
  คะแนน 65 – 69 ได้เกรด 2.5
  คะแนน 60 – 64 ได้เกรด 2
  คะแนน 55 – 59 ได้เกรด 1.5
  คะแนน 50 – 54 ได้เกรด 1
  คะแนน 0 – 49 ได้เกรด 0
 3. รายละเอียดเนื้อหาวิชา
  สัปดาห์ที่ เรื่อง
  1 – ระบบคอมพิวเตอร์และภาษาที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์
  2 – หลักการและขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม
  3 – ทดสอบครั้งที่ 1
  4 – รูปแบบการเขียนโปรแกรมและการเตรียมเครื่องมือสำหรับพัฒนาโปรแกรม
  5 – ภาษาไพธอน ชนิดข้อมูล ตัวแปร และตัวดำเนินการ
  6 – ทดสอบครั้งที่ 2
  7 – คำสั่งรับข้อมูลและแสดงผลข้อมูล
  8 – การเขียนโปรแกรมแบบเรียงลำดับ
  9 – ทดสอบครั้งที่ 3
  10 – การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข
  11 – การเขียนโปรแกรมแบบทําซ้ำ
  12 – การเขียนโปรแกรมแบบการรวมกลุ่มข้อมูล
  13 – ทดสอบครั้งที่ 4
  14 – การสร้างและเรียกใช้งานฟังก์ชั่น
  15 – การทดสอบและแก้ไขข้อผิดพลาด
  16 – เขียนเอกสารคู่มือการใช้งานโปรแกรม
  17 – โครงงานย่อยในรายวิชา
  18 -Final [20%]

การแบ่งหน่วยเรียนและกำหนดการสอน

สัปดาห์ที่หน่วยที่ชื่อหน่วย/หัวข้อการเรียนจำนวนคาบรวม (ชั่วโมง)
ทฤษฎีปฏิบัติ
1  1          ระบบคอมพิวเตอร์และภาษาที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ ความหมายของคอมพิวเตอร์ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์วิวัฒนาการของเครื่องคอมพิวเตอร์ประเภทของคอมพิวเตอร์องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมภาษา 1          4          5      
22หลักการและขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการแก้ปัญหาการออกแบบอัลกอริทึมผังงานและคำสั่งเทียมปฏิบัติการออกแบบอัลกอริทึม ผังงาน และคำสั่งเทียม1                4        5  
3ทดสอบครั้งที่ 1145
43รูปแบบการเขียนโปรแกรมและการเตรียมเครื่องมือสำหรับพัฒนาโปรแกรม ขั้นตอนวิธีการทำงานแบบลำดับขั้นตอนวิธีการทำงานแบบเลือกทำขั้นตอนวิธีการทำงานแบบทำซ้ำปฏิบัติการเขียนผังงานตามรูปแบบต่าง ๆ ของการเขียนโปรแกรม1                  4          5
สัปดาห์ที่หน่วยที่ชื่อหน่วย/หัวข้อการเรียนจำนวนคาบรวม (ชั่วโมง)
ทฤษฎีปฏิบัติ
54ภาษาไพธอน ชนิดข้อมูล ตัวแปร และตัวดำเนินการ แนะนำภาษาไพธอนโครงสร้างโปรแกรมภาษาไพธอนชนิดข้อมูล ตัวแปร ตัวดำเนินการปฏิบัติการเขียนโปรแกรมกำหนดชนิดข้อมูล ประกาศตัวแปรและใช้ตัวดำเนินการ1                    4            5  
6ทดสอบครั้งที่ 2145
75คำสั่งรับข้อมูลและแสดงผลข้อมูล คำสั่งแสดงผลข้อมูลคำสั่งรับข้อมูลปฏิบัติการเขียนโปรแกรมรับและแสดงผลข้อมูล1              4      5
86การเขียนโปรแกรมแบบเรียงลำดับ รูปแบบการเขียนโปรแกรมแบบเรียงลำดับปฏิบัติการเขียนโปรแกรมแบบเรียงลำดับ1    4    5
9 ทดสอบครั้งที่ 3145
10  7การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข If else การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข Switch caseปฏิบัติการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข1      4      5
118การเขียนโปรแกรมแบบทําซ้ำ การเขียนโปรแกรมแบบทำซ้ำ for การเขียนโปรแกรมแบบทำซ้ำ While doปฏิบัติการเขียนโปรแกรมแบบทำซ้ำ1      4      5
129การเขียนโปรแกรมแบบการรวมกลุ่มข้อมูล การรวมกลุ่มข้อมูลแบบ List, Tuple, Dictionary และ Set ในภาษา Pythonปฏิบัติการเขียนโปรแกรมแบบแบบการรวมกลุ่มข้อมูล1      4      5
13ทดสอบครั้งที่ 4145
1411การสร้างและเรียกใช้งานฟังก์ชั่น การสร้างฟังก์ชั่นการเรียกใช้งานฟังก์ชั่นปฏิบัติการเขียนโปรแกรมสร้างและเรียกใช้ฟังก์ชั่น  1      4      5
สัปดาห์ที่หน่วยที่ชื่อหน่วย/หัวข้อการเรียนจำนวนคาบรวม (ชั่วโมง)
ทฤษฎีปฏิบัติ
1512  การทดสอบและแก้ไขข้อผิดพลาด ข้อผิดพลาดแบบต่าง ๆการทดสอบโปรแกรม ปฏิบัติการทดสอบโปรแกรมสร้างและแก้ไขข้อผิดพลาด1      4      5
1613เขียนเอกสารคู่มือการใช้งานโปรแกรม การเขียนเอกสารคู่มือการใช้งานโปรแกรมปฏิบัติการทดสอบโปรแกรมสร้างและแก้ไขข้อผิดพลาด1      4      5
17 โครงงานย่อยในรายวิชา145
18สอบปลายภาค145
รวม187290