syllabus-MCU

โครงการสอน 
รหัส  30901-2312  วิทยาการก้าวหน้าระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที
จำนวน 3(1-4-3) หน่วยกิต จำนวนคาบรวม 72 คาบ เวลาเรียน 4 คาบ/สัปดาห์
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ชื่อผู้สอน       นายธฤต   ไชยมงคล              

1. จุดประสงค์รายวิชา
1. เข้าใจเกี่ยวกับระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที
2. อธิบายเกี่ยวกับวิทยาการก้าวหน้าระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที 3. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

2. สมรรถนะของรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับวิทยาการก้าวหน้าระบบสมองกลฝังตัว
2. แสดงความรู้เกี่ยวกับวิทยาการก้าวหน้าระบบไอโอที
3. เลือกใช้อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมกับระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที
3. พัฒนาระบบควบคุมด้วยระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที
4. ทดสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที

3. คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยาการก้าวหน้าด้านการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที การวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมระบบสมองกลฝังตัวและไอโอทีด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย การค้นคว้าเพื่อประยุกต์ระบบสมองกลฝังตัวและไอโอทีในงานด้านต่าง ๆ

4. วิธีการเรียนการสอน
1. การบรรยาย                                                            70 %  
2. การฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน กิจกรรม/รายงาน                  30 %

5. เกณฑ์การวัดและประเมินผล

1. คะแนนภาคปฏิบัติ (โครงงาน/กิจกรรม)                            30%
– ใบปฏิบัติงานจำนวน 15 ใบ
– โครงงาน 1 โครงงาน
2. คะแนนภาคทฤษฎี                                                        50 %  
– การสอบวัดประเมินผล 5 ครั้ง    
3. คะแนนจิตพิสัยและเวลาเรียน                                         20 %
– เวลาเรียน [ป่วย ,สาย ,ลา ,ขาด]
– จิตพิสัย [ความรับผิดชอบ ,ขยัน ,อดทน,สมุดจด]

                          รวมคะแนนตลอดภาค                      100 %  

4. เกณฑ์การประเมินผล
นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด ภาคเรียนมี  18 สัปดาห์  เรียน 4 คาบ/สัปดาห์  รวม 72 คาบ ร้อยละ 80 คิดเป็น 72*80% = 58 คาบ นักศึกษาสามารถขาดเรียนได้ 72-58 = 14 คาบ คือ  3 ครั้งเท่านั้น นักศึกษาที่มีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 จะได้ผลการเรียนเป็น ขร. จากนั้นจะทำการประเมินตามคะแนนที่ได้รับดังนี้

                    คะแนน 85 – 100     ได้เกรด  4 
          คะแนน 80 – 84      ได้เกรด  3.5
          คะแนน 75 – 79      ได้เกรด  3
          คะแนน 70 – 74      ได้เกรด  2.5
          คะแนน 65 – 69      ได้เกรด  2
          คะแนน 60 – 64      ได้เกรด  1.5
          คะแนน 55 – 59      ได้เกรด  1
          คะแนน 0 – 54       ได้เกรด  0

6. กำหนดการสอน

สัปดาห์ที่หน่วยที่ชื่อหน่วย/หัวข้อการเรียนจำนวนคาบรวม (ชั่วโมง)
ทฤษฎีปฏิบัติ
1  1ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ระบบสมองกลฝังตัว และการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมองกลฝังตัวพื้นฐานการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์134
22สถาปัตยกรรมและเครื่องมือในการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว  สถาปัตยกรรมบอร์ดสมองกลฝังตัว พอร์ตอินพุตเอาต์พุตเครื่องมือและอุปกรณ์ การติดตั้งซอฟ์แวร์สำหรับพัฒนาระบบ   การทดสอบการทำงานเบื้องต้น134
33โครงสร้างภาษาของบอร์ดสมองกลฝังตัว โครงสร้างภาษาไวยากรณ์ตัวแปรและขอบเขตค่าคงที่การควบคุมโหมดการทำงานดิจิตอลพอร์ตการสื่อสารแบบอนุกรม1  3  4  
44ตัวกระทำแบบต่าง ๆ ของบอร์ดสมองกลฝังตัว ตัวกระทำทางคณิตศาสตร์ตัวกระทำเปรียบเทียบตัวกระทำทางตรรกะตัวกระทำทางระดับบิต134
55คำสั่งควบคุมการทำงานของบอร์ดสมองกลฝังตัว คำสั่งควบคุมแบบวนลูปคำสั่งควบคุมแบบมีเงื่อนไข134
66ฟังก์ชั่นดิจิตอลเอาต์พุตบอร์ดระบบสมองกลฝังตัว ตัวต้านทานและไดโอดเปล่งแสงวงจรขับไดโอดเปล่งแสงการเขียนโปรแกรมกับดิจิตอลเอาต์พุต134
76ฟังก์ชั่นดิจิตอลอินพุตบอร์ดระบบสมองกลฝังตัว ตัวตรวจรู้แบบกลไกวงจรอ่านสัญญาณจากตัวตรวจรู้แบบกลไกการเขียนโปรแกรมกับดิจิตอลอินพุต134
87ฟังก์ชั่นอนาล็อกเอาต์พุตบอร์ดระบบสมองกลฝังตัว RGB Led / 7-Segmentการเขียนโปรแกรมกับอนาล็อกเอาต์พุต134
97ฟังก์ชั่นอนาล็อกอินพุตบอร์ดระบบสมองกลฝังตัว Potentiometers / LDR / temperature การเขียนโปรแกรมกับอนาล็อกเอาต์พุต134
108การเขียนโปรแกรมแสดงผลกับจอแสดงผล LCD LCD แบบ parallel LCD แบบ Serial134
119การเขียนโปรแกรมควบคุมมอเตอร์กระแสตรง DC MotorServo MotorStepping Motor134
1210อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of Things : IoT) แนวคิด Internet of Thingswireless sensor networkAccess TechnologyGateway Sensor Nodes  134
1311 การควบคุมอุปกรณ์ด้วยคลื่นวิทยุ134
1412การควบคุมอุปกรณ์ด้วยเว็บบราวเซอร์134
1513ควบคุมอุปกรณ์ผ่านแอพพลิเคชั่น Blynk134
16ปฏิบัติการโครงการ134
17 นำเสนอโครงการ134
18 สอบปลายภาค134
  รวมทั้งสิ้น185472