Research

ปี พ.ศ. 2563

ระบบการจัดการถังขยะอัจฉริยะ
SMART TRASH MANAGEMENT SYSTEM

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาสร้างระบบการจัดการถังขยะอัจฉริยะ โดยทำการพัฒนา ระบบการวัดปริมาณขยะภายในถังขยะด้วยการใช้คลื่นอัลตร้าโซนิค ระบบรายงานข้อมูลไปยังเครื่องแม่ข่าย ระบบเแสดงปริมาณขยะและระบุตำแหน่งถังขยะผ่านบริการ HTTP และระบบแจ้งเตือนขยะเต็มถังด้วย Line Notify

ปี พ.ศ. 2562

ออกแบบและจัดทำต้นแบบระบบทดสอบขับรถภาคปฏิบัติ ด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Driving) ภายใต้โครงการประกวดการออกแบบแนวคิดการพัฒนา