About as

ชื่อ ธฤต ไชยมงคล
เกิดวันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2517
นับถือศาสนา พุทธ
ปัจจุบัน อาศัยอยู่ที่ บ้านเลขที่ 31/40 หมู่ 8 ซอย เทพบุตร 7 ตำบล สันกำแพง
อำเภอ สันกำแพง จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 51130
โทรศัพท์มือถือ 086 434 9554
e – mail: tharit@cmtc.ac.th
สมรสแล้วกับ คุณประภาศิริ  ผิวงาม  มีบุตร 1 คน 
ปัจจุบันทำงานที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่    แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขที่  9 ถนนเวียงแก้ว  ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  รหัสไปรษณีย์  50200

ความเชี่ยวชาญ
1) ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องคอมพิวเตอร์
2) ออกแบบ ติดตั้ง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต
3) ออกแบบ สร้างเว็บไซด์
4) เขียนโปรแกรมภาษา Python, C, Php, Visual C, C++, HTML, CSS
5) ใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ (SPSS)
6) วิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
7) การพัฒนาระบบควบคุมด้วยสมองกลฝังตัว (Arduino, Raspberry Pi, MicroBit, NodeMcu, esp32, M5Stack, Wemos)

การศึกษา

ปริญญาโท
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบันฑิต (ค.อ.ม.) สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
แขนงวิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปี พ.ศ. 2557

ปริญญาตรี
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบันฑิต (ค.อ.บ.) สาขา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-โทรคมนาคม
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ภาคพายัพ เชียงใหม่

ปี พ.ศ. 2541

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ปวส. สาขาวิชาช่าง อิเล็กโทรนิกส์-โทรคมนาคม
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ภาคพายัพ เชียงใหม่

ปี พ.ศ. 2538

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ.ตำแหน่ง/     วิทยฐานะชื่อหน่วยงานสังกัดระยะเวลา(ปี)
2558ครูอัตราจ้างวิทยาลัยเทคนิคพระเยาแผนกวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์1
2541ครูอัตราจ้างโรงเรียนจุนวิทยาคมหมวดวิชา คณิตศาสตร์3
2544ครูโรงเรียนเชียงใหม่บริหารธุรกิจแผนกวิชา คอมพิวเตอร์5
2551ครูอัตราจ้างวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่แผนกวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์3
2556ครูผู้ช่วยวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาแผนกวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์3
2558ครู / คศ.1วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาแผนกวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์3
2559ครู / คศ.1วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่แผนกวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ2
2562ครู / คศ.2วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่แผนกวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ1
2563ครู / คศ.2วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่แผนกวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศปุจจุบัน

กลับหน้าหลัก