อุณหภูมิห้อง Aj.Tharit


GET https://backend.thinger.io/v3/users/tharit/devices/ESP723/resources/Temp

Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJleHAiOjE2NDUxMTM3NzUsImlhdCI6MTY0NTEwNjU3NSwicm9sZSI6InVzZXIiLCJ1c3IiOiJ0aGFyaXQifQ.eQIKcotEP977dhhU0LWAFpbXx6hO_Msg8gxEQuMUN1w